Check out the groups.

Expertly Moderated Facebook Apartment & Housing Groups. Housing Rocket is bringing safety to the housing search.

Chicago
Seattle
Atlanta
Orlando
Charlotte
Columbus
Cincinnati
Montreal
Salt Lake City
UT-Dallas
Boston
Toronto
Indianapolis
Miami
Jacksonville
San Jose
Detroit
New Orleans
St. Louis
University of Houston
New York City
Dallas
San Francisco
Denver
Raleigh
Washington DC
Kansas City
Pittsburgh
Texas A&M
Vancouver
San Diego
Houston
Phoenix
Las Vegas
Tampa
Albuquerque
Louisville
Portland
UT-Arlington
Philadelphia
Los Angeles
San Antonio
Nashville
Austin
Baltimore
Minneapolis
Sacramento
UT-Austin